Witaj serdecznie na stronie internetowej lipusz

Regulamin Organizacyjny Gminy Lipusz

§ 1
Urząd Gminy zwany dalej urzędem realizuje zadania:

1. Własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2. Zlecone przez organy administracji rządowej.
3. Wynikające z innych ustaw szczególnych.§ 2

1. Pracą urzędu kieruje wójt przy pomocy swojego zastępcy i sekretarza gminy.
2. W przypadku nieobecności wójta trwającej dłużej niż 7 dni – zastępca wójta zapewnia w powierzonym mu przez Wójta zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i kontroluje działalność stanowisk pracy oraz innych jednostek organizacyjnych urzędu realizujących te zadanie.
3. Sekretarz gminy w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu i warunki jego działania, a także organizuje prace urzędu.§ 3
W skład urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1. Wójt gminy.
2. Sekretarz gminy i p.o. Z-ca Wójta
3. Skarbnik gminy
4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
5. Stanowisko ds. księgowości podatkowej
6. Stanowisko ds. płac
7. Stanowisko ds. obsługi kasowej
8. Stanowisko ds. księgowości
9. Stanowisko ds. księgowości oświatowej
10. Stanowisko ds. obsługi kancelarii i spraw kadrowych
11. Stanowisko ds. obywatelskich
12. Stanowisko ds. obronnych i działalności gospodarczej.
13. Stanowisko ds. ochrony środowiska i zaopatrzenia wsi w wodę, rolnictwa i leśnictwa.
14. Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
15. Stanowisko ds. obsługi rady jej organów, oraz czystości i porządku w gminie.
16. Stanowisko ds. gosp. komunalnej i mieszkaniowej, dróg lokalnych i gminnych oraz gospodarki nieruchomościami.
17. Stanowisko ds. obsługi prawnej urzędu
18. Stanowisko ds. Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
19. Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnej
a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
b) kierownik kancelarii tajnej
20. Gminne Centrum Informacji.
21. Stanowisko ds. oświaty i turystyki.§ 4
Stanowiska pracy i inne jednostki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań gminnych i spraw zleconych oraz pozostałych kompetencji Wójta.


§ 5
Do wspólnych stanowisk pracy i innych jednostek organizacyjnych należą w szczególności:

1. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego gminy
2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań własnych i zleconych
3. Współdziałanie z organami samorządowymi oraz organizacjami społeczno – politycznymi działającymi na terenie gminy
4. Współdziałanie z właściwymi organami rzędowej administracji ogólnej w sprawach gminy
5. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości kompetencyjnej.
6. Opracowanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania
7. Przygotowanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań
8. Współprace poszczególnych stanowisk pracy i jednostek organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej i realizowania kryzysowego.§ 6
Zakresy działań poszczególnych stanowisk:

1. Wójt gminy:

1. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
2. kieruje pracą Urzędu Gminy,
3. realizuję politykę kadrową oraz odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
4. nadzoruje realizację budżetu,
5. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej,
6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
7. przedkłada Radzie Gminy projekty uchwał,
8. wykonuje uchwały Rady Gminy,
9. przedkłada na sesje Rady Gminy sprawozdania z wykonania uchwał,
10. przedstawia Radzie Gminy projekt budżetu oraz składa sprawozdanie z jego realizacji,
11. reprezentuje gminę i jej organy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
12. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych,
13. uczestniczy w pracach związków i porozumień między gminami oraz wykonuje zadania wynikające z tych porozumień,
14. udziela odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
15. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
16. podejmuje decyzje w sprawach obronnych stosownie do określonych przepisów prawa,
17. wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu.


2. Sekretarz gminy i p.o. Zastępca Wójta:

1. wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym zakresie:
a) przydziela czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
b) informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych,
c) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
d) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykaz akt,
e) nadzoruje właściwą gospodarkę finansową na zakup materiałów biurowych,
f) przedstawia Wójtowi propozycje do powierzania określonych czynności pracownikom, a w szczególnie tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,
g) dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenia,
2. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu,
3. uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,
4. współpracuje z Radą Gminy i nadzoruje pracę obsługi Rady; jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
5. nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady,
6. współpracuje z organami sołectw,
7. zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
8. przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy,
9. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
10. kontroluje prowadzenie spraw osobowych pracowników,
11. odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkami pracy,
12. prowadzi ewidencję kontroli zewnętrznych,
13. inicjuje działania w zakresie realizacji zadań pokontrolnych,
14. nadzoruje przestrzeganie zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
15. organizuje pracę urzędu i koordynuje działania poszczególnych stanowisk pracy,
16. nadzoruje organizację i przeprowadzenie kampanii wyborczych i referendalnych na terenie gminy,
17. prowadzi sprawy gminy powierzone przez Wójta.


3. Skarbnik gminy:

1. wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu określone ustawą z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014)
2. przygotowuje projekt budżetu gminy,
3. dokonuje analiz budżetu i bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,
4. opracowuje wnioski w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy,
5. dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powołujących powstanie zobowiązań finansowych,
6. opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla budżetu,
7. organizuje pracę i kontroluje prawidłowość działań podległych stanowisk pracy,
8. nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy, zakładów budżetowych oraz sołectw,
9. współdziała z właściwym bankiem, inspektoratem ZUS, izbą i urzędem skarbowym oraz regionalną izbą obrachunkową,
10. bierze udział w sesjach Rady Gminy.


4. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:

1. wymiar podatków i opłat lokalnych, zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych przy wymiarze, właściwe ich opracowanie,
2. przeprowadzanie kontroli i lustracji płatników podatków i opłat lokalnych,
3. analizowanie pod warunkiem celowościowym podań w sprawach dot. zaniechania poboru, umorzenia zobowiązań podatkowych, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie,
4. rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków w sprawach wymiaru podatków i opłat oraz przygotowanie projektu decyzji wójta w tym zakresie,
5. wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz stanie majątkowym,
6. wystawienie pokwitowań na wpłaty gotówkowe dla indywidualnych podatków,
7. rozliczanie sołtysów.


5. Stanowisko ds. księgowości podatkowej:

1. obliczanie prowizji dla sołtysów,
2. czuwanie nad terminową realizacją podatków i opłat.
3. bieżąca analiza sald zaległości,
4. wystawienie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja,
5. prowadzenie kont podatkowych i analiz urządzeń księgowych dla indywidualnych płatników.


6. Stanowisko ds. płac:

1. sporządzenie listy płac pracowników,
2. prowadzenie ewidencji – kartotek wynagrodzeń pracowników stałych, jak również zatrudnionych na czas określony, na umowie zlecenia oraz o dzieło,
3. sporządzenie deklaracji rozliczeniowych i bieżące przekazywanie potrąceń z wynagrodzeń na rzecz wierzycieli,
4. rozliczanie indywidualne pracowników z podatku dochodowego, wydawanie zaświadczeń dla pracowników o wysokości osiąganych dochodów z tytułu zatrudnienia.


7. Stanowisko ds. obsługi kasowej:

1. podejmowanie gotówki z banku i odprowadzanie jej,
2. przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonanie wpłat na podstawie zatwierdzonych do wpłaty dochodów, odprowadzanie wpłat na rachunki bankowe,
3. zakup znaczków skarbowych, ich sprzedaż i rozliczanie,
4. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
5. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
6. uzgadnianie wartości, naliczanie umorzeń i dokonywanie przeszacowań środków trwałych,
7. prowadzenie kart inwentarzowych dla środków trwałych, wartości materialnych i prawnych,
8. uzgadnianie wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych z poszczególnymi osobami, którym powierzono pieczę nad nimi oraz uzgadnianie z poszczególnymi kontami syntetycznymi,
9. dokonanie przeszacowań środków oraz umorzeń zgodnie z wymogami i terminami ustawowymi.


8. Stanowisko ds. księgowości:

1. w zakresie podatku od środków. transportowych – bieżąca ewidencja wpłat od środków transportowych, prowadzenie kartotek, miesięczne zestawienie ręczne i komputerowe, zaległości z nadpłat, przepisów i odpisów, wysłanie upomnień. Wystawianie tytułów wykonawczych, współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym.
2. prowadzenie analityki konta 330, zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów art. spożywczych przedszkola,
3. pomoc w rozliczeniu inwentaryzacji okresowej,
4. ewidencja podatku VAT, wystawianie faktur, rejestracja w kasie fiskalnej, sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT,
5. rozliczanie wpłat dochodowych pn.:
a) "zobowiązania pieniężne"
b) "podatek od środków transportowych"
c) "dochody własne"


9. Stanowisko ds. księgowości oświatowej:

1. przygotowanie projektu budżetu placówek oświatowych – szkół działających na terenie gminy,
2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydanych przez kierownika jednostki a dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności:
a) zakładowego planu kont,
b) obiektu dokumentów (dowodów) księgowych w sposób zapewniający prawidłowe prowadzenie rachunkowości.
3. kompletowanie i sprawdzanie dowodów księgowych, raportów kasowych, wyciągów bankowych,
4. sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w szkołach,
5. naliczanie na listach płac składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
6. prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i fundusz pracy oraz podatku dochodowego,
7. monitoring i odpowiedzialność w przestrzeganiu dyscypliny budżetowej obsługiwanych placówek budżetowych.


10. Stanowisko ds. obsługi kancelarii i spraw kadrowych:

1. przyjmowanie, wysłanie i rozdzielanie korespondencji,
2. prowadzenie zbioru aktów prawnych,
3. obsługa centralki telefonicznej i faxowej,
4. obsługa techniczno – biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta,
5. przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę z pracownikami urzędu, udzieleniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowania i nagradzania,
6. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu, przedszkola, pracowników GOKS i R, OPS i biblioteki gminnej,
7. prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz spraw socjalnych pracowników i ich rodzin,
8. prowadzenie spraw z zakresu dyscypliny pracy, listy obecności oraz książki wyjść i wyjazdów służbowych.


11. Stanowisko ds. obywatelskich:

1. współpraca z organami sprawiedliwości i ściągania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2. prowadzenie ewidencji ludności,
3. wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
4. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
5. Załatwianie spraw z zakresu przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i w tym zakresie:
a) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa,
b) sporządzanie aktów małżeństwa,
c) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
d) wydanie odpisów aktów stanu cywilnego,
6. prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych,
7. opiniowanie podań odroczenia:
a) ze względu na konieczność sprawozdania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
b) ze względu na osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego,
8. przygotowanie decyzji dot. udzielenia poborowym odroczeń z tytułu uznania za jedynego żywiciela rodziny.


12. Stanowisko ds. obronnych i działalności gospodarczej:

1. uczestnictwo w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2. zapewnienie OSP środków alarmowania i łączności oraz środków transportowych,
3. sprawowanie nadzoru nad ochroną p. poż.,
4. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,
5. tworzenie formacji obrony cywilnej,
6. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
7. ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
8. wydawanie i cofanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych,
9. zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały biurowe i spowodowanie usuwania ewentualnych awarii sprzętu biurowego.


13. Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę:

1. zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed opadami,
2. wykonanie zadań z zakresu prawa wodnego:
a) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem,
b) zabranianie wprowadzenie ścieków do wody,
3. przyjmowanie i przekazanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
4. współpraca w zakresie szczepienia psów i prowadzenia walki z wścieklizną,
5. wykonywanie zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenie wsi w wodę,
6. zbieranie informacji związanych z obciążeniem za pobór wody z wodociągów wiejskich i obliczanie należności,
7. podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,
8. ochrona roślin przed chwastami i szkodnikami u uprawach,
9. współdziałanie ze stacjami kopulacyjnymi zwierząt w celu uzyskania prawidłowej rozrodczości zwierząt gospodarskich,
10. wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśnie,
11. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów z nieruchomości,
12. koordynacja działań w zakresie ochrony pomników przyrody,
13. nadzór administracyjny nad sprawami łowiectwa.
 

14. Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji:

1. prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
2. dokonywanie okresowej oceny potrzeb zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
3. planowanie inwestycji, remontów i modernizacji,
4. przygotowanie inwestycji, remontów i modernizacji do realizacji oraz nadzór w trakcie ich realizacji,
5. rozliczenie inwestycji, remontów i modernizacji,
6. przekazanie zadań inwestycyjno - remontowych do użytkowania,
7. przygotowanie przetargów (zamówień) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
8. organizowanie w ścisłym współdziałaniu z dyrektorami szkół remontów bieżących,
9. szkół, nadzór nad tymi remontami,
10. przygotowywanie wniosków do wójta gminy dotyczących inwestycji oświatowych.


15. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów oraz czystości i porządku w gminie:

1. obsługa Rady Gminy i jej organów:
a) organizacja posiedzeń,
b) przygotowanie materiałów na sesję i posiedzenia komisji stałych rady,
c) sporządzenie protokołów z obrad sesji i posiedzeń komisji,
d) przekazanie interpelacji, wniosków i opinii odpowiednim organom do załatwienia i czuwanie nad ich realizacją,
2. prowadzenie rejestru uchwał rady, interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji oraz zarządzeń wójta gminy,
3. organizacja zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie,
4. nadzór nad realizacją wniosków samorządów wiejskich,
5. utrzymanie porządku i czystości w gminie,
6. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku – kąpielisko i pola namiotowe,
7. nadzór nad miejscami pamięci narodowej.


16. Stanowisko ds. gosp. komunalnej i mieszkaniowej, dróg lokalnych i gminnych oraz gospodarki nieruchomościami:

1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynków stanowiących własność gminy oraz urządzeń komunalnych,
2. zawieranie umów i ustalanie czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
3. budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych i gminnych oraz ulic, mostów i placów,
4. sprzedaż, przekazanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów gminnych, ustalenie cen i opłat rocznych z tego tytułu,
5. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,
6. podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zgłoszenia do przetargu,
7. umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi.


17. Stanowisko ds. obsługi prawnej:

1. prowadzenie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń wydawanych przez Wójta oraz projektów uchwał Rady Gminy,
2. udzielenie porad prawnych w sprawach prowadzonych przez urząd,
3. przygotowywanie, a w przypadku nie przygotowywania opiniowanie umów cywilno-prawnych zawieranych przez Wójta,
4. udzielenie pomocy pracownikom urzędu w interpretacji przepisów prawnych.


18. Stanowisko pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w celu rozwiązania problemu alkoholowego,
2. organizowanie spotkań osób uzależnionych z psychologiem i terapeutą,
3. współpraca z policją, odwiedziny rodzin patologicznych, kontrola punktów sprzedaży alkoholi pod względem przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
4. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
5. udzielenie porad i informowanie osób uzależnionych i ich rodzin o miejscach uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej,
6. organizowanie spotkań informacyjnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z terapeutami, lekarzami (pogadanki, przeprowadzanie ankiet),
7. udział w organizowanych przez GOKS i R i Szkołę uroczystościach i przy ich okazji propagowanie haseł antyalkoholowych.


19. Stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych:

1. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odpowiada i ponosi:
a) odpowiedzialność za zaplanowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
b) opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
c) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową – w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
d) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie kierownika jednostki – w odniesieniu do pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową,
e) szkolenie pracowników zakresie informacji niejawnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
f) wydanie poświadczeń bezpieczeństwa – upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – przekazywanie ich i osobom sprawdzanym i zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Kierownik kancelarii tajnej odpowiada za:
a) prowadzenie kancelarii tajnej,
b) prowadzenie rejestru i przechowywanie spraw poufnych i tajnych.


20. Gminne Centrum Informacji.
Działalność Centrum przewiduje następujące elementy:

1. Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci internet:
a) Udzielanie informacji dotyczących pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwanie ofert telepracy),
b) Udzielanie informacji edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet),
c) Poszukiwanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
d) Inne informacje (kredyty, banki, oprocentowanie, kursy walut, adresy urzędów.
2. Usługi w zakresie umieszczanie informacji w sieci (e-mail, strony www, fax.)
a) Tworzenie i aktualizacja stron www dla urzędów, instytucji, firm, osób prywatnych.
b) Obsługa poczty internetowej dla małych i średnich firm (wysyłanie i odbieranie e-maili, faxów).
c) Umieszczanie ogłoszeń w serwisach oferujących takie usługi np. - kupię sprzedam, wynajmę pokój, szukam pracy itd.
3. Pomoc bezrobotnym:
a) w poszukiwaniu pracy,
b) przy przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę, itd.
4. Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:
a) Przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności,
b) Udzielanie informacji: gdzie i jak zarejestrować działalność gospodarczą, gdzie uzyskać nr NIP, Regon itd.,
c) Udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i ustaw (dostępnych w internecie).
5. Udostępnianie sprzętu komputerowego (na miejscu) w celu:
a) Korzystania z internetu,
b) Redagowania pism.


21. Stanowisko ds. oświaty i turystyki

1. wykonanie obsługi administracyjnej i decyzji kadrowych dyrektorów szkół,
2. organizowanie i kierowanie dowozem uczniów do szkół w gminie,
3. prowadzenie spraw kadrowych w zakresie:
a) gromadzenie wymaganych dokumentów,
b) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
c) prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników,
d) sprawdzenie terminowości obowiązkowych okresowych badań lekarskich pracowników,
e) prowadzenie spraw BHP pracowników w teczkach osobowych,
f) przygotowanie danych do określonych analiz stanu zatrudnienia,
4. Prowadzenie księgi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i środków zakwalifikowanych do ewidencji ilościowej pozabilansowej,
5. współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,
6. sprawozdanie opieki nad zabytkami kultury,
7. nadzór nad miejscami pamięci narodowej,
8. realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury i turystyki,
9. pomoc w realizacji imprez artystycznych i kulturalnych na terenie gminy.§ 7
Wójt w drodze zarządzenia określi regulamin pracy urzędu oraz zakres uprawnień do wydawnia decyzji administracyjnych w jego imieniu.


§ 8
Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki określające:

1. Załatwianie spraw w urzędzie – zał. nr 1,
2. Zasady i tryb opracowania i wydania aktów prawnych – zał. nr 2,
3. Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli – zał. nr 3,
4. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w urzędzie – zał. nr 4,
5. Zasady podpisywania pism i decyzji – zał. nr 5,
6. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy – zał. nr 6,
7. Strukturę i podporządkowanie stanowisk pracy w urzędzie – zał. nr 7.

Załatwianie spraw w urzędzie

1. Pracownicy obowiązani są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, które posiada urząd.
3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
4. Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania.
Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej pracownicy stosują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub inne przepisy proceduralne, a w dziedzinie merytorycznej – przepisy prawne normujące dany dział administracji.
5. Pracownicy załatwiający indywidualne sprawy obowiązani są do należytego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych oraz czuwają nad tym, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa.
6. Z reguły obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne powinno być ustalone w aktach w formie protokółu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
7. Pracownicy urzędu załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
8. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie pracownik obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
9. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.
Zał. Nr 2 do regulaminu
organizacyjnego urzędu
Zasady i tryb opracowania i wydawania
aktów prawnych


Zasady ogólne

1. Projekty aktów prawnych przygotowują pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy.
2. Poprawność formalno – prawną opracowanych projektów decyzji administracyjnych oraz trudniejszych i bardziej zawiłych spraw parafuje sekretarz gminy oraz pracownik obsługi prawnej urzędu.
3. Akty prawne w formie uchwał – podejmuje Rada Gminy.
4. Akty prawne w formie zarządzeń, decyzji o charakterze okólnym i pism ogólnych – wydaje Wójt.
Zarządzenie – akt prawa miejscowego w wypadku nie cierpiącym zwłoki – wydaje Wójt.
Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy: traci moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia na najbliższej sesji Rady.
5. Wytyczne, instrukcje, statuty i regulaminy – mogą być wydawane w formie załącznika do uchwały lub zarządzenia.Stosowanie aktów prawnych

1. Formę uchwały lub zarządzenia stosuje się w przypadku normowania spraw o zasadniczym znaczeniu.
2. Formę decyzji – w przypadkach normowania spraw o charakterze jednostkowym.
3. Formę pisma okólnego – w przypadkach konieczności wskazania na uchybienia i nieprawidłowości w działalności jednostek podległych bądź wyjaśnienia obowiązujących przepisów w razie stwierdzenia niewłaściwego ich zastosowania.Określenie aktu prawnego
Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
- tytuł (oznaczenie aktu, oznaczenie organu wydającego akt, daty, zwięzłego określenia przedmiotu sprawy)
- podstawę prawną (odpowiednie przepisy określające kompetencje organu do wydania aktu)
- treść (osnowę – czyli unormowane sprawy, wskazanie wykonawcy, określenie terminu wejścia w życie)


Rejestracja aktów prawnych
Urząd Gminy prowadzi zbiory przepisów gminnych dostępne do publicznego wglądu:

1. Uchwały Rady i zarządzenia porządkowe Wójta – rejestruje stanowisko pracy ds. obsługi rady i jej organów,
2. Decyzje i zarządzenia o charakterze ogólnym i pisma okólne – wydawane przez Wójta – znajdują się w zbiorze prowadzonym przez sekretarza gminy.
3. Decyzje – w sprawach indywidualnych – wydanie w imieniu wójta – rejestrują pracownicy na swoich stanowiskach pracy.
Zał. Nr 3 do regulaminu
organizacyjnego urzędu


Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg i wniosków obywateli

Na podstawie art. 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników.
Zgodnie z art. 229 KPA – właściwym organem do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności:
a) Rady Gminy – jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze
b) organów gminy w sprawach zleconych – Wojewoda
c) Wójta w sprawach należących do zadań własnych gminy – Rada Gminy.

Szczegółowy tryb postępowania ze skargami w Urzędzie Gminy reguluje KPA oraz rozporządzenie Rady Ministrów dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 poz. 46).

Zgodnie z powyższym ustala się:

1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 13 do 15, a jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy – w kolejnym dniu powszednim.
2. Sekretarz gminy i pozostali pracownicy urzędu przyjmują interesantów sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy oraz przyjmowane do protokołu przez poszczególne stanowiska pracy odnotowane są w rejestrze znajdującym się u sekretarza gminy, a następnie przekazywane do rozpatrzenia przez kompetentnych pracowników.


Po załatwieniu sprawy komplet dokumentów wraca ostatecznie do sekretarza gminy, gdzie jest przechowywany.Zał. Nr 4 do regulaminu
organizacyjnego urzęduTryb wykonywania kontroli wewnętrznej w urzędzie

1. Kontrola wewnętrzna polega na sprawdzeniu prawidłowości stosowania przez pracowników przepisów prawa materialnego oraz przepisów regulujących postępowanie administracyjne, a w szczególności na sprawdzeniu:
- prawidłowości załatwiania spraw i obsługi interesantów
- terminowości załatwiania spraw
- prawidłowości obiegu akt
- prawidłowości prowadzenia spisów spraw i rejestrów spraw
- prawidłowości stosowania przepisów
-przestrzegania zasad zachowania i dyscypliny pracy pracowników.
2. Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem wymienionych w pkt.1 czynności sprawuje sekretarz gminy.
3. Za prawidłowość i terminowość spraw związanych z wykonaniem zadań finansowych przez poszczególne stanowiska pracy odpowiedzialny jest skarbnik gminy.

Zał. Nr 5 do regulaminu
organizacyjnego urzędu


Zasady podpisywania pism i decyzji

Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592) Wójt upoważnia swego zastępcę, sekretarza gminy oraz innych pracowników urzędu do wydania w jego imieniu pism i decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Do aprobaty i podpisu Wójta zastrzega się:

1. Zarządzenia, decyzje o charakterze ogólnym oraz pisma okólne;
2. Uzasadnienie projektów uchwał oraz wystąpienia kierowane do Rady Gminy;
3. Wystąpienia kierowane do Wojewody, Marszałka Województwa, Prezesa Izby Obrachunkowej oraz Starostwa Powiatowego;
4. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczące:
a) umarzania i zwalniania z zobowiązań pieniężnych oraz innych należności finansowych,
b) dotyczące obrotu ziemią i nieruchomościami,
c) budownictwa sakralnego,
d) tworzenia spółek wodnych,
e) rozdziału lokali mieszkalnych i używanych,
f) wywłaszczania terenów pod budownictwo,
g) decyzji o warunkach zabudowy.


Zastępca Wójta i sekretarz gminy podpisują pisma i decyzje zgodnie z podziałem zadań.

Pracownicy urzędu podpisują pisma i decyzje nie zastrzeżone do podpisu Wójta – zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z ich zakresu czynności.

Przy podpisywaniu pism i decyzji należy stosować wzory pieczęci nagłówkowych i podpisowych ustalonych w instrukcji kancelaryjnej.Zał. Nr 6 do regulaminu
organizacyjnego urzędu


Wykaz jednostek organizacyjnych gminy

1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu,
2. Gminna Biblioteka Publiczna imienia Franciszka Sędzickiego w Lipuszu,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu,
4. Zespół Szkół w Lipuszu,
5. Szkoła Podstawowa w Tuszkowach.

--
Opracowane na podstawie BIP Lipusz