Witaj serdecznie na stronie internetowej lipusz

Skarbnik

Maria Kierzk

Telefon: 058-687-45-15;
058-687-45-30
fax: 058- 687-45-91
Godziny przyjęć interesantów: 7.30 - 15.30

Kompetencje:

 • wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu określone ustawą z dnia 26 listopada 1998r o finansach
  publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014)
 • przygotowuje projekt budżetu gminy,
 • dokonuje analiz budżetu i bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,
 • opracowuje wnioski w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy,
 • dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powołujących powstanie zobowiązań finansowych,
 • opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla budżetu,
 • organizuje pracę i kontroluje prawidłowość działań podległych stanowisk pracy,
 • nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy, zakładów budżetowych oraz sołectw,
 • współdziała z właściwym bankiem, inspektoratem ZUS, izbą i urzędem skarbowym oraz regionalną izbą obrachunkową,
 • bierze udział w sesjach Rady Gminy.
--
Opracowane na podstawie BIP Lipusz