Witaj serdecznie na stronie internetowej lipusz

Statut GOKSiR Lipusz

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu zwany dalej GOKSiR został utworzony na mocy uchwały Nr 1/10/84 Gminnej Rady Narodowej w Lipuszu z dnia 21 marca 1984 r.

§ 2
Siedzibą GOKSiR jest miejscowość Lipusz, a terenem działania obszar terytorialny Gminy Lipusz.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 3
1.GOKSiR realizuje zadania w dziedzinie wychowania i upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.
2. GOKSiR prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami ogólnej polityki kulturalnej, na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.

§ 4
Podstawowym celem GOKSiR jest integracja społeczności gminnej wokół spraw kultury, sportu i rekreacji, a także przy aktywnym współtworzeniu ich wartości.

§ 5
1. Do podstawowych zadań GOKSiR należy:
1) rozpoznanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych i sportowych,
2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych i sportowych,
3) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
4) upowszechnianie sportu i rekreacji,
5) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

2. Zadania wymienione w ust. 1 GOKSiR realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
1) zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2) różnorodnych form edukacji kulturalnej,
3) form indywidualnej aktywności kulturalnej,
4) imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
5) sekcji sportowych,
6) rozgrywek sportowych i turniejów,
7) tworzenie i udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej,
8) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo – turystycznego.

3. GOKSiR może organizować:
1) Spektakle, koncerty, wystawy i odczyty,
2) Prowadzenie impresariatu artystycznego,
3) Imprezy rozrywkowe, turystyczne i sportowo- rekreacyjne,
4) Prowadzenie ognisk artystycznych,
5) Prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
6) Imprezy kulturalne, sportowo – rekreacyjne zlecone przez zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne,
7) Usług w zakresie rekreacji ruchowej.

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6
1. GOKSiR samodzielnie opracowuje plany działalności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej.
2. Współpracuje z organami gminy w zakresie projektowania rocznego planu finansowego jednostki, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu dla jednostek budżetowych.

§ 7
Organem GOKSiR jest kierownik GOKSiR.

§ 8
GOKSiR w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym i sportowo – turystycznym poprzez uzgadnianie imprez i innych form współdziałania na terenie gminy.

§ 9
1. GOKSiR kieruje kierownik.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Lipuszu.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FINANSE

§ 10
GOKSiR jest jednostką budżetową niesamodzielną finansowo, finansowaną całkowicie z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
1. Statut nadaje Rada Gminy w Lipuszu.
2. Zmiana statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalania.

§ 12
Likwidacja GOKSiR następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.

§ 13
GOKSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu z adresem siedziby.

--
Opracowane na podstawie BIP Lipusz