Witaj serdecznie na stronie internetowej lipusz

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

tel.: 058-687-45-15
058-687-45-30
wojt@lipusz.pl

Kompetencje:

 1. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
 2. kieruje pracą Urzędu Gminy,
 3. realizuję politykę kadrową oraz odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy
 4. nadzoruje realizację budżetu,
 5. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej,
 6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 7. przedkłada Radzie Gminy projekty uchwał,
 8. wykonuje uchwały Rady Gminy,
 9. przedkłada na sesje Rady Gminy sprawozdania z wykonania uchwał,
 10. przedstawia Radzie Gminy projekt budżetu oraz składa sprawozdanie z jego realizacji,
 11. reprezentuje gminę i jej organy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 12. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych,
 13. uczestniczy w pracach związków i porozumień między gminami oraz wykonuje zadania wynikające z tych porozumień,
 14. udziela odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
 15. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 16. podejmuje decyzje w sprawach obronnych stosownie do określonych przepisów prawa,
 17. wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu.

Wójt (niem. Vogt, łac. advocatus) w okresie lokacji miast był to dziedziczny urzędnik, stojący na czele miasta lub osady miejskiej lokowanej na prawie niemieckim.
Był on lennikiem pana miasta i miał liczne i dochodowe przywileje :

* 1/6 czynszów
* 1/3 kar sądownych
* liczne parcele w mieście
* zasiadał w ławie miejskiej
* prawo posiadania jatek
* inne

Zobowiązany był do konnej służby wojskowej.
W późniejszym okresie kiedy powstawały rady miejskie, miasto wykupywało urząd wójta.
W XIX wieku i do roku 1950 wójt był urzędnikiem pełniącym funkcje wykonawcze w gminie.
Od roku 1990 do roku 2002 wójt był wybieranym przez radę przewodniczącym zarządu gminy i kierownikiem urzędu gminy.
Od 2002 jest wybierany w wyborach powszechnych, pełniąc funkcję organu wykonawczego gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójtem nie może być osoba nie będąca obywatelem Polski.
W wyjątkowych sytuacjach (rezygnacja, śmierć, odwołanie, zdjęcie z urzędu) obowiązki wójta pełni mianowany przez premiera komisarz.

--
Opracowane na podstawie BIP Lipusz